ALGEMENE VOORWAARDEN — BODY MASTERS

Artikel 1, Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist bij ‘Body Masters’.
  • Personal trainer: (begrip)
  • Sportmasseur: (begrip)
  • Opdrachtgever: alle klanten, natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie ‘Body Masters diensten verricht, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), met wie ‘Body Masters’ een overeenkomst aan gaat.
  • Cliënt: degene aan wie door de Diëtist advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s).
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen ‘Body Masters’ en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daar op.
  • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die door de Diëtist en/of trainer tevens ‘Body Masters’ voor of ten behoeve van een Cliënt en/of Opdrachtgever worden verricht.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Personal Trainer, Sportmasseur, Opdrachtgever, Cliënt, Overeenkomst en Diensten.

Artikel 2, Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Body Masters’ en Cliënt en/of Opdrachtgever. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3, Basis

De Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur adviseert de Cliënt op basis van een formele verwijzing door een (sport)arts óf op eigen initiatief van de Cliënt. De Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur houdt de verwijzend (sport)arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4, Privacy

‘Body Masters’ respecteert de privacy van de Cliënt. De Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens. Alles wat met de Cliënt besproken wordt, zal vertrouwelijk worden behandeld. Bij totstandkoming van een afspraak geeft de Cliënt de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur toestemming gewone- en bijzondere persoonsinformatie te registeren, wanneer deze door de Cliënt verstrekt zijn aan de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur. ‘Body Masters’ werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zie bijlage Privacyverklaring.

Artikel 5, Verhindering

Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip, dient hij de Diëtist/Personal Trainer/sportmasseur hiervan op de hoogte te stellen. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur per geannuleerd worden per telefoon (bellen, smsen of WhatsApp) of e-mail. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor afgesproken tijdstip geen bericht van verhindering aan de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur doorgeeft, is de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur gerechtigd om 100% van het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 6, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt, deelt de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden. ‘Body Masters’ hanteert vrije tarieven.

Artikel 7, Betaling en declaraties

De Cliënt en/of Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor tijdige betaling jegens ‘Body Masters’. De Cliënt en/of Opdrachtgever ontvangt binnen 14 dagen na de eerst gemaakte afspraak de factuur. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘Body Masters’’ een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, waarbinnen betaling van de Cliënt en/of Opdrachtgever moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL13 RABO 0313 2552 10 t.n.v. ‘Body Masters’ gevestigd te Amsterdam en Zaandam. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is ‘Body Masters gerechtigd om vanaf de dag daaropvolgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsmede alle kosten die verband houden met de inning van de betreffende vordering, zoals kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigheid

Voor de bepaling van hetgeen door de Cliënt aan ‘Body Masters’ verschuldigd is zijn de boeken en de administratie van ‘Body Masters bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

Het advies van de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met opvolging door de Cliënt van door de Diëtist/Personal Trainer/sportmasseur verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur.

Artikel 10, Beëindiging overeenkomst

‘Body Masters’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) begeleiding en opzegging van de overeenkomst, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetten van de begeleiding onmogelijk is of de behandeling naar verwachting van de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur niet tot de gewenste resultaten zal leiden. De Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur stelt de Cliënt en/of Opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 11, Klachten

In geval van een geschil tussen de Cliënt en de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur ter zake van verleend advies en/of de gevolgen daarvan, wordt de Cliënt verzocht dit allereerst te bespreken met de Diëtist/Personal Trainer/Sportmasseur. Daarnaast is de Cliënt over de diëtist gerechtigd een klacht in te dienen bij de landelijke Klachten Commissie Paramedici 1e lijn van het Nederlands Paramedisch Instituut, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.